Van Lier Fiscaal Advies

Nederlandse BV oprichten

Een BV is een besloten vennootschap. Met meer dan 380.000 besloten vennootschappen (BV’s) is dit de belangrijkste rechtsvorm in Nederland. Binnen deze vorm wordt het bedrijf gezien als rechtspersoon; iemand die contracten afsluit en verplichtingen aangaat, maar ook failliet kan gaan. Binnen deze constructie ben je als rechtspersoon slechts beperkt aansprakelijkheid. Naast de beperkte aansprakelijkheid wordt de winst uit je BV lager belast. Dat maakt deze rechtsvorm voor veel ondernemers interessant. Wil je zelf een BV oprichten? Dan informeren en adviseren we je graag.

Eisen oprichten BV

Wij ontzorgen je volledig bij het oprichten van een Nederlandse BV. Omdat je een aantal belangrijke stappen moet doorlopen, is goede begeleiding belangrijk. Zo weet je altijd wat je te wachten staat en waar je rekening mee kunt houden. Grofweg zijn de volgende eisen gesteld aan het oprichten van een Nederlandse BV:

 • Notariële oprichtingsakte met statuten
 • Startkapitaal en aandelenkapitaal
 • Vormgeven functies binnen de BV
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Na de oprichting: jaarstukken en DGA-salaris

Wil je een BV laten oprichten welke voldoet aan alle vereisten? Neem dan contact met ons op. Wij nemen de gehele oprichting uit handen.

Oprichting BV – de aanvraag

Heb jij het plan? Wij zorgen voor de implementatie. Bij de oprichting van een BV komen in de aanloopfase een aantal stappen naar voren, zoals de eerste aanvraag. Voordat alles in gang kan worden gezet, heb je waarschijnlijk al nagedacht over het uitgeven van aandelen aan één of meerdere toekomstig aandeelhouders van de BV. Aanvullend daarop informeren/adviseren we je graag over belangrijke onderdelen die terugkomen bij de oprichting van een besloten vennootschap.
Meer weten over loon DGA, Dividend uit de BV, Winstbelasting BV, Aanvraag fiscale nummers / BTW nummer, Opmaak en aanvraag bankrekening BV en Aansprakelijkheid/continuïteit?

Door alle facetten van een BV-oprichting door te nemen, weten we zeker dat je niks vergeet. Je bent klaar om de conceptakte op papier te zetten.

Wat zijn de kosten van het oprichten van een Nederlandse BV?

Bij het oprichten van een besloten vennootschap bestaan een aantal losse kostenposten, zoals het bezoek aan de notaris, inschrijving bij de KvK en het inbrengen van startkapitaal. Met name het bezoeken van een notaris voor de oprichting van een BV kan de nodige kosten met zich meebrengen. Kies je voor de full-service aanpak bij Van Lier, dan combineren we alle kosten voor het oprichten van een BV en zorgen ervoor dat deze laag blijven.

De BV-aanvraag komt op termijn bij de notaris te liggen, welke controleert of alles in orde is. Een verplichte controle op de identiteit van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) is hier onderdeel van. Vervolgens passeert de oprichtingsakte de notaris. Met dienst welbevinden wordt de oprichting van de BV bevestigd.

Startkapitaal

Met de inwerkingtreding van de Flexwet in 2012 is het niet meer verplicht om startkapitaal in te brengen bij een startende BV. Voorheen werd een verplicht startkapitaal van 18.000 euro gehanteerd, maar dat is dus niet meer nodig. Tegenwoordig kan je al met een symbolische 0,01 euro de BV oprichten. Wel raden we aan om enig startkapitaal in te brengen, en de verwachte kosten binnen het eerste kwartaal kunnen daarin als leidraad worden genomen. We informeren je graag over de te verwachten kosten. Dit geeft je houvast voor het bepalen van een minimaal startkapitaal én het beperkt de risico’s.

Wat doet van Lier bij de oprichting?

Van Lier ondersteunt en adviseert je vanaf het plan tot de uiteindelijke oprichting van de BV. We begrijpen dat jij je het liefst bezighoudt met de core business van je bedrijf. Daarom verzorgen wij de inrichting van alle onderdelen en details. Daarmee zorgen we er samen voor dat er een sterke basis staat, van waaruit jij je BV kunt laten floreren.

Veelgestelde vragen

U kunt via onderstaande link een concept-oprichtingsakte van een BV downloaden.

Deze akte is reeds aangepast aan de nieuwe Flex BV wetgeving die per 1 oktober 2012 in gegaan is. U dient uw naam en e-mailadres door te geven, waarna de akte in PDF formaat per email aan u doorgezonden wordt.

Download hier de akte van een BV.

Adres BV Nederland

Een BV dient voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland een Nederlands adres te overleggen. Dit dient aangetoond te worden met een geldige huurovereenkomst, of doordat de BV gevestigd wordt op het woonadres van een van de bestuurders van de BV.

Conform artikel 177 lid 3 Boek 2 BW dient de zetel van de BV gelegen te zijn in Nederland. Volgens artikel 180 Boek 2 BW zijn de bestuurders verplicht om de BV in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Indien een Nederlandse rechtspersoon alleen vestigingen buiten Nederland heeft, dient er dus ook een inschrijving plaats te vinden bij de Kamer van Koophandel
De gegevens van de onderneming in het buitenland worden niet opgenomen in het Handelsregister. Let er wel op dat een BV altijd belastingplichtig blijft in Nederland voor de vennootschapsbelasting, conform artikel 2 Wet VPB. De BV blijft dus een aangiftebiljet ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst, ook al is er geen sprake van belastbare feiten in Nederland. Er is geen sprake van belastbare feiten in Nederland wanneer alle activiteiten plaatsvinden buiten Nederland, of wanneer het feitelijk bestuur van de BV zich buiten Nederland bevindt. De BV is dan belastingplichtig daar waar de activiteiten uitgevoerd worden, of waar het bestuur de feitelijke beslissingen neemt.

Aanvraag BTW nummer

Na de oprichting van de vennootschap vragen wij voor uw BV een BTW nummer aan.

Bij de inschrijving van de BV bij de Kamer van Koophandel ontvangt u een RSIN nummer. Dit nummer staat tevens op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit RSIN nummer wordt het fiscale nummer van de BV. Het BTW nummer is een afgeleide van dit nummer, namelijk met de toevoeging NL en B01 op het einde. Echter, dit nummer moet wel geactiveerd worden, en dit traject kunnen wij voor u verrichten.

Om te beoordelen of de BV ondernemer is voor de BTW, wordt op de volgende zaken gelet:

Een belastingplichtige voor de BTW is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit, geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, leveringen van goederen of diensten verricht , ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.

 1. Eenieder:
  Natuurlijk persoon, rechtspersoon of verenigingen voor zover ze economische activiteiten verrichten
 2. Economische activiteit:
  Hierbij worden alle activiteiten van de producent, handelaar of dienstverlener beoogd (behalve vrijgestelde handelingen).
 3. Geregeld uitgeoefende werkzaamheid:
  Om belastingplichtige te zijn, moeten de in het wetboek vermelde handelingen door hem/haar regelmatig worden verricht. Slechts door opeenvolging worden handelingen een werkzaamheid. Het geregeld voorkomen van de handelingen onder vorm van een werkzaamheid is niet duidelijk afgebakend. Het uitmaken of een handeling een onderdeel is van een geregelde werkzaamheid of een toevallig karakter heeft,, wordt beoordeeld op basis van de feiten.
 4. Zelfstandig:
  De uitoefening van de werkzaamheid moet op zelfstandige basis gebeuren en niet in dienstverband. Er mag geen band van ondergeschiktheid zijn tegenover een ander persoon.

Indien de BV aan bovenstaande eisen voldoet is er sprake van belastingplicht voor de BTW, en zal de Belastingdienst een BTW nummer afgeven.Bij internationale transacties met andere rechtspersonen binnen de EU is dit BTW nummer cruciaal, aangezien een geldig nummer leidtt tot een factuur zonder BTW ( een zogenaamde intra communautaire transactie). Controleer ook altijd de geldigheid van het BTW nummer van uw tegenpartij, aangezien bij ongeldigheid van het nummer het normale BTW tarief van toepassing is.

Indien gewenst kunnen wij de aanvraagformulieren voor de opening van een bankrekening voor uw nieuwe BV voor u invullen. Dit is mogelijk bij een Nederlandse bankinstelling, maar ook bijvoorbeeld bij een Duitse bank.

U dient ten alle tijden zelf te verschijnen bij de bank voor het ondertekenen van stukken en het ophalen van de bankkaart e.d.

Vanaf 1 oktober 2012 is de bankverklaring niet meer noodzakelijk, en is het minimumkapitaal voor de BV afgeschaft.  De notaris kan dus de BV oprichten zonder dat eerst een bankrekening geopend hoeft te worden.

Het openen van een bankrekening bij een Nederlandse bank is het meest eenvoudige. Bij banken buiten Nederland worden meerdere documenten gevraagd, vaak ook gelegaliseerd door een professional, bijvoorbeeld een notaris, belastingadviseur of advocaat.

Indien een niet Nederlandse rechtspersoon, of een inwoner van buiten de EU betrokken is bij de oprichting van een Nederlandse BV gelden er andere voorwaarden m.b.t. de aanlevering van documenten voor de oprichting van de BV.

Reden hiervoor is dat er geen gebruik gemaakt kan worden van bestaande registers waar bijvoorbeeld de woonplaats van een bestuurder of aandeelhouder gecontroleerd kan worden. D.m.v. andere documenten dient dan overtuigend aangetoond te worden waar iemand woont, en dient de nationaliteit en paspoort op een andere manier gecontroleerd te worden. Hierdoor stijgen tevens de kosten voor de oprichting van een Nederlandse BV. Indien bovenstaande op u van toepassing is, dan verzoek ik u vooraf contact op te nemen voor een op maat gemaakte offerte voor de oprichting van de BV.

De oprichtingsakte en overige stukken zullen in het Engels opgemaakt worden, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om deze in een andere taal te laten vertalen.

Dochtermaatschappijen keren hun winsten als dividend uit aan de moedermaatschappij. De deelnemingsvrijstelling regelt dat deze winst bij de moedermaatschappij wordt vrijgesteld van belastingheffing (VPB). Dit voorkomt dat dezelfde winst binnen het concern 2 keer wordt belast. De vrijstelling geldt alleen voor moedermaatschappijen die 5% of meer van de aandelen in een dochtervennootschap bezitten.

De vennootschap die dividend ontvangt, hoeft deze winst niet tot de belastbare winst te rekenen. Dit geldt ook voor de vermogensresultaten (zoals het verkoopresultaat) die zijn behaald met een deelneming. Binnen het concern wordt dus maar 1 keer vennootschapsbelasting geheven over de winst.

De regeling geldt voor deelnemingen in binnenlandse en buitenlandse vennootschappen. Omdat de winst niet opnieuw wordt belast, kunnen in het buitenland gevestigde dochtervennootschappen op basis van een gelijkwaardige fiscale positie concurreren met lokale bedrijven.

De deelnemingsvrijstelling geldt alleen voor aandeelhouders die een belang van 5% of meer in een vennootschap bezitten. Heeft de aandeelhouder dit belang al meer dan een jaar, dan geldt de vrijstelling nog 3 jaar vanaf het moment dat het belang onder de 5% komt.
Voorbeeld:

Indien de Holding BV in Nederland een deelneming heeft in België, en deze BVBA heeft reeds een belasting afgedragen van 30%, dan is de uitkering van winst van deze BVBA aan de Holding BV in Nederland onbelast. Uiteraard is de uitkering vanuit de Holding Bv aan een natuurlijk persoon weer belast (Box 2) tegen in totaal 25%.

Een BV in Nederland is onderworpen aan de volgende belasting soorten:

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt geheven o.b.v. de volgende tarieven (2012):

€ 0 – € 200,000: 20%
€ 200,000 en meer: 25%

Een bijzonder tarief is optioneel van toepassing op winsten van gepatenteerde vaste activa of activa waarbij een WBSO verklaring afgegeven is. De belastingdruk bij dergelijke activa is 5% in plaats van bovenvermelde tarieven.
Omzetbelasting

Over de toegevoegde waarde bij de verkoop van goederen of levering van diensten is BTw verschuldigd. Tot 30 september is het normale tarief 19%, per 1 oktober is dit 21%. Het BTW tarief voor voedingsmiddelen, boeken, kappers, fiets reparatie, kleding reparatie, cultuur, sport, recreatie en personenvervoer is 6%.

Dividendbelasting

De belasting op het uitkeren van dividend is 15%. In het geval van uitkeringen van een dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij (werk BV aan holding BV) is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, en vind er geen heffing van dividendbelasting plaats.

Een BV in Nederland is onderworpen aan de volgende belasting soorten:

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt geheven o.b.v. de volgende tarieven (2012):

€ 0 – € 200,000: 20%
€ 200,000 en meer: 25%

Een bijzonder tarief is optioneel van toepassing op winsten van gepatenteerde vaste activa of activa waarbij een WBSO verklaring afgegeven is. De belastingdruk bij dergelijke activa is 5% in plaats van bovenvermelde tarieven.
Omzetbelasting

Over de toegevoegde waarde bij de verkoop van goederen of levering van diensten is BTw verschuldigd. Tot 30 september is het normale tarief 19%, per 1 oktober is dit 21%. Het BTW tarief voor voedingsmiddelen, boeken, kappers, fiets reparatie, kleding reparatie, cultuur, sport, recreatie en personenvervoer is 6%.

Dividendbelasting

De belasting op het uitkeren van dividend is 15%. In het geval van uitkeringen van een dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij (werk BV aan holding BV) is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, en vind er geen heffing van dividendbelasting plaats.

Loonbelasting

In geval van werknemers die in dienst van de BV werkzaamheden verrichten is er over het brutoloon loonbelasting verschuldigd. In het geval van een bestuurder die tevens meer dan 5% van de aandelen houdt van de BV, dient u rekening te houden met het minimum DGA loon van 42.000,- euro (artikel 12a Wet LB).

Overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting bij transacties van bedrijfspanden bedraagt 6%. Het tarief voor woningen is 2%, d.w.z. dat als een BV bijvoorbeeld een pand die zowel als bedrijfspand en als woning gebruikt wordt, het lage tarief van 2% enkel voor het woongedeelte van toepassing is. Op het bedrijfsmatig deel zal 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

In geval van werknemers die in dienst van de BV werkzaamheden verrichten is er over het brutoloon loonbelasting verschuldigd. In het geval van een bestuurder die tevens meer dan 5% van de aandelen houdt van de BV, dient u rekening te houden met het minimum DGA loon van 42.000,- euro (artikel 12a Wet LB).

KvK inschrijving

Conform artikel 177 lid 3 Boek 2 BW dient de zetel van de BV gelegen te zijn in Nederland. Volgens artikel 180 Boek 2 BW zijn de bestuurders verplicht om de BV in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.
Het inschrijven van een BV gebeurd via het invullen en indienen van een aantal formulieren van de Kamer van Koophandel:

BV in oprichting (BV i.o):

formulier 7: inschrijving BV in oprichting
formulier 12: inschrijving functionarissen voor de BV i.o.

BV na oprichting notaris:

formulier 3: inschrijving BV
formulier 11: inschrijving functionarissen voor de BV

Wij vullen deze formulieren voor u in, als de opdracht tot oprichting van de BV via ons kantoor loopt. Tevens zorgen wij voor de aanvraag van alle fiscale nummers (OB, LB en VPB) en kunnen wij behulpzaam zijn bij het invullen van de formulieren voor het aanvragen van een bankrekening bij een Nederlandse bankinstelling.

Indien een Nederlandse rechtspersoon alleen vestigingen buiten Nederland heeft, dient er dus ook een inschrijving plaats te vinden bij de Kamer van Koophandel
De gegevens van de onderneming in het buitenland worden niet opgenomen in het Handelsregister. Let er wel op dat een BV altijd belastingplichtig blijft in Nederland voor de Vennootschapsbelasting, conform aritkel 2 Wet VPB. De BV blijft dus een aangiftebiljet ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst, ook al is er geen sprake van belastbare feiten in Nederland. Er is geen sprake van belastbare feiten in Nederland wanneer alle activiteiten plaatsvinden buiten Nederland, of wanneer het feitelijk bestuur van de BV zich buiten Nederland bevindt. De BV is dan belastingplichtig daar waar de activiteiten uitgevoerd worden, of waar het bestuur de feitelijke beslissingen neemt.

Bezoek notaris

Indien gewenst kan de notaris de BV oprichten via een volmacht. Deze volmacht dient dan wel mede ondertekend te zijn door een professional (andere notaris, advocaat, accountant of belastingadviseur). Deze professional dient te verklaren dat u daadwerkelijk de volmacht heeft getekend, zodat de notaris ook zeker weet dat u akkoord bent met de concept-oprichtingsakte van de BV. Uiteraard hoeft u geen gebruik te maken van de volmacht, en kunt u ook de notaris bezoeken en ter plekke tekenen voor de oprichting van de BV. Wij bieden u de service dat u via volmacht de BV kunt oprichten, zodat u tijd en moeite van een bezoek aan de notaris bespaart.

Belastingverdragen Nederland

Nederland heeft heel veel belastingverdragen gesloten. U kunt deze verdragen via deze pagina downloaden.

Per land en veelal per belastingsoort kunt u het verdrag bekijken, en beoordelen op welke wijze dubbele belastingheffing wordt vorokomen en welek land heffingsbevoegd is. Mocht u hier vragen over hebben dan verzoek ik u contact op te nemen.

Richt je BV op met van Lier advies.

Heeft u nog vragen omtrent het oprichten van een BV of wilt u dat wij meteen voor u aan de slag gaan? Vul dan het contactformulier in.