Van Lier Fiscaal Advies

 • Home
 • /
 • Engelse Limited

Limited oprichten – Ondernemen in Engeland

Een Limited (afgekort: Ltd) is een bekende Engelse rechtsvorm voor ondernemers. Steeds meer ondernemers wagen de sprong richting de overkant, net als andersom overigens. Sinds de Brexit zijn de regels omtrent handeldrijven tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk grotendeels veranderd of nog onderwerp van onderhandelingen. Met een Engelse Limited, het equivalent van de Nederlandse BV, kan je eventuele handelsbeperkingen nu en in de toekomst effectief omzeilen. Ook wanneer we de Limited vergelijken met andere rechtsvormen, dan biedt deze een aantal belangrijke voordelen. Overweeg je de stap richting een Limited in het Verenigd Koninkrijk? Van Lier kan je gedurende het volledige traject ondersteunen en adviseren, zodat je goed voorbereid de Britse markt betreedt.

Voorwaarden oprichting Limited

Een welbekend voordeel van de Limited is de beperkte privé aansprakelijkheid, waardoor de financiële risico’s beperkt blijven tot het kapitaal dat je in de Limited binnenbrengt. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan het oprichten van een Ltd, zoals:

 • De Limited dient over een statutair adres in Engeland zelf te beschikken
 • Registratie binnen het handelsregister
 • Jaarlijkse afdracht voor inschrijving van de Ltd binnen het handelsregister
 • Een beknopte balans dient jaarlijks ingediend te worden
 • Aanvraag Certificate of incorporation: een officiële licentie voor bedrijven

Bij Van Lier verzorgen we een pakket op maat, waarmee we alle verplichtingen rondom het oprichten van een Limited in één keer verzorgen. Geen verrassingen achteraf, en alles altijd tot in de details geregeld. Dat geeft jou de ruimte om je te richten op de core business van je bedrijf.

benjamin-davies

Voordelen Limited

Naast de beperkte privé aansprakelijkheid brengt een Limited meer voordelen met zich mee. Wist je dat de oprichting binnen 24 uur afgerond kan worden? Daarbij zijn alle stappen van het proces doorlopen, inclusief het registreren van de Limited binnen het Engelse handelsregister. Voor het oprichten van een Limited is daarnaast slechts één aandeelhouder en één directeur nodig. Andere voordelen die langskomen rondom het opzetten van een Limited:

 • Conceptakte hoeft niet langs de notaris, en dat scheelt aanzienlijk in de kosten
 • De Ltd heeft internationaal enorm veel uitstraling
 • BV is (effectief) in te brengen binnen de Limited

Ook profiteren van de voordelen van een Limited? Het kan! Neem contact met ons op.

Een Limited oprichten kan snel afgerond zijn, maar je wilt niks vergeten. Kies daarom het all-in pakket bij Van Lier. We adviseren en ondersteunen je vanaf de planfase tot opstart van een eigen Ltd. Kies ook voor internationale allure.

Kosten oprichten Ltd

De kosten voor het oprichten van een Ltd liggen aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld de vergelijkbare Nederlandse BV. Dit is voor een groot deel te danken aan de afwezigheid van een notaris binnen het gehele proces, waardoor de oprichting van een Limited veel sneller kan verlopen. Daar blijft het evenwel niet bij; ook na oprichting heb je veel financieel profijt bij een Limited. Die financiële voordelen zijn te herleiden naar de winst die je maakt. Waar je in Nederland alleen winst mag onttrekken aan een BV met een zogenaamde uitkeringstoets, inclusief accountant-verklaring, is dit niet van toepassing op een Limited. Wel heb je te maken met een bestuurdersaansprakelijkheid.

Van Lier advies en ondersteuning

Een Limited oprichten: het is nog steeds ontzettend aantrekkelijk. De Engelse economie staat al jaren hoog aangeschreven en geldt als belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse handel. Het inbrengen van de BV in een Limited is daarnaast een aantrekkelijke optie. Wil je een Limited oprichten en profiteren van de grote voordelen en internationale allure? Van Lier staat garant voor advies en ondersteuning vanaf de aanvraag tot aan registratie. We betrekken je graag binnen het proces, maar kunnen ook alles voor je uit handen nemen. Ontdek hoe we dat doen en neem direct contact op.

Een Engelse Limited oprichten bij Van Lier: altijd tegen lage kosten en snel geregeld!

Veelgestelde vragen

Aanvraag BTW nummer

Nadat de Engelse Limited is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland, kan een BTW nummer aangevraagd worden.

Om te beoordelen of de Engelse Limited ondernemer is voor de BTW, wordt op de volgende zaken gelet:

Een belastingplichtige voor de BTW is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit, geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, leveringen van goederen of diensten verricht , ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.

De definitie omvat 4 essentiële elementen:

 1. Eenieder:
  Natuurlijk persoon, rechtspersoon of verenigingen voor zover ze economische activiteiten verrichten
 2. Economische activiteit:
  Hierbij worden alle activiteiten van de producent, handelaar of dienstverlener beoogd (behalve vrijgestelde handelingen).
 3. Geregeld uitgeoefende werkzaamheid:
  Om belastingplichtige te zijn, moeten de in het wetboek vermelde handelingen door hem/haar regelmatig worden verricht. Slechts door opeenvolging worden handelingen een werkzaamheid. Het geregeld voorkomen van de handelingen onder vorm van een werkzaamheid is niet duidelijk afgebakend. Het uitmaken of een handeling een onderdeel is van een geregelde werkzaamheid of een toevallig karakter heeft,, wordt beoordeeld op basis van de feiten.
 4. Zelfstandig:
  De uitoefening van de werkzaamheid moet op zelfstandige basis gebeuren en niet in dienstverband. Er mag geen band van ondergeschiktheid zijn tegenover een ander persoon

Indien de Engelse Limited aan bovenstaande eisen voldoet is er sprake van belastingplicht voor de BTW, en zal de Belastingdienst een BTW nummer afgeven.Bij internationale transacties met andere rechtspersonen binnen de EU is dit BTW nummer cruciaal, aangezien een geldig nummer leidtt tot een factuur zonder BTW ( een zogenaamde intra communautaire transactie). Controleer ook altijd de geldigheid van het BTW nummer van uw tegenpartij, aangezien bij ongeldigheid van het nummer het normale BTW tarief van toepassing is.

Bankrekening Ltd

Het openen van een Nederlandse bankrekening voor een Engelse Limited is mogelijk nadat deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Met het uittreksel van de KvK dient u een bankinstelling te bezoeken, waarna de rekening geopend kan worden. Er zijn banken die terughoudend zijn bij de opening van een bankrekening voor een Limited. Dit komt doordat een bank bij een Limited minder zekerheid heeft omtrent de bestuurders/aandeelhouders dan bij een Nederlandse BV. De mutaties bij een BV worden namelijk gecontroleerd door de Kamer van Koophandel (bestuurders wijziging) en door een notaris (aandelentransactie). Bij een Engelse Limited is het mogelijk om online een wijziging door te voeren in het bestuur/aandeelhouders, waardoor banken feitelijk een bankrekening aanhouden voor een bij hun onbekende klant. In de praktijk zijn er 2 grootbanken die rekeningen openen voor Engelse Limiteds. Indien gewenst zullen wij u behulpzaam zijn bij de aanvraag van een bankrekening. U zult wel ten alle tijden zelf de bank moeten bezoeken.

Oprichting Ltd

De oprichting van een Engelse Limited gaat zonder tussenkomst van een notaris. Er dienen in Engeland enkel identificatiegegevens overlegd te worden aan de oprichtende instantie, en bij akkoord wordt de Limited opgericht. De doorlooptijd is ongeveer 1-2 dagen.

Belastingdruk Ltd Engeland

Nadat de Engelse Limited is opgericht, en tevens is ingeschreven in de Engelse Kamer van Koophandel, wordt de oprichting gedeeld met de Engelse Belastingdienst ( HM Revenue & Customs (HMRC)). Hierbij maakt het geen verschil of de Engelse Limited daadwerkelijk actief of niet actief is. HMRC maakt n.a.v. de oprichting van de Engelse Limited een computerbestand aan waaruit een UTR nummer voortkomt. UTR staat voor Unique Taxpayer Reference. In alle documentatie die naar de Limited verzonden wordt staat dit UTR nummer vermeld. Allereerst ontvangen alle nieuwe Limiteds een formulier CT41G, waarin de vennootschapsbelasting nader beschreven staat. De informatie wordt gezonden naar het Engelse adres van de Limited. Ook in het geval dat de Limited feitelijk buiten Engeland handel drijft, en in een ander land een inschrijving heeft, ontvangt de Limited post op het geregistreerde adres in Engeland. Voor iedere Limited is het dus plicht om een Engels adres aan te houden. Als een Engelse Limited niet actief deelneemt aan het economisch verkeer, d.w.z. geen activiteiten uitvoert, dan wordt deze aangemerkt als een “Dormant Company”. De Limited krijgt dan een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting voor een bepaalde periode. In het geval dat een Engelse Limited bijvoorbeeld actief is in Nederland, en daar tevens onder de belastingheffing valt (VPB) dan is een verklaring van de Nederlandse Belastingdienst noodzakelijk. Een dergelijke verklaring heet een “Verklaring inzake de hoedanigheid van de belastingplichtige”. Deze verklaring dient in origineel verzonden te worden aan de HMRC in Engeland, waarna zij de Limited in Engeland de status “Dormant Company” zullen geven. De Limited hoeft op deze wijze niet in 2 landen aangifte VPB te doen.

Minimum kapitaal

Een Engelse Limited kent geen minimumkapitaal. U kunt de Engelse Limited dus laten oprichten met ieder gewenst kapitaal, dus bijvoorbeeld een aandelenkapitaal van 1 euro, 1.000,- euro of 100.000,- euro. Let er wel op dat in geval van faillissement van de Engelse Limited de curator kan besluiten om niet betaald aandelenkapitaal op te eisen. Dus indien u 10 aandelen van 1.000,- euro heeft uitgegeven via de Limited aan u zelf, en u maar 1 aandeel van 1.000,- euro heeft betaald aan de Limited, zal de curator de resterende 9 aandelen van 1.000,- euro bij u opeisen. Het is daarom raadzaam het aandelenkapitaal zo vast te stellen dat er geen probleem bestaat met niet betaalde aandelen. In de praktijk wordt een Engelse Limited vaak opgericht met een laag aandelenkapitaal, bijvoorbeeld 100 aandelen van 1 euro. De aandeelhouder dient hiervoor dus 100,- euro te storten.

Minimumloon directeur

Verplicht loon directeur / bestuurder Engelse Limited met inschrijving in Nederland Als u bestuurder en tevens aandeelhouder van een Engelse Limited bent (meer dan 5% aandeelhouder) dient u minimaal een bruto salaris te ontvangen uit de Limited van minimaal 42.000,- euro (artikel 12a Wet LB). Dit salaris geldt wel indien er fulltime gewerkt wordt voor de Limited. Indien u bijvoorbeeld maar 20 uur per week werkzaam bent voor de BV, dan is een halvering van het salaris mogelijk. Het is wel aan te raden dit vooraf met de Belastingdienst kort te sluiten. Indien gewenst kunnen wij dit traject voor u verzorgen. Indien het in uw branche gebruikelijk is, een hoger salaris dan 42.000,- euro bruto te ontvangen, dan geldt wat gebruikelijk is. Stel dat een vergelijkbaar persoon met dezelfde functie en die geen aandeelhouder is een salaris verdiend van 60.000,- euro, dan dient u hetzelfde salaris te ontvangen, en niet de voorgeschreven 42.000,- euro. U dient er verder op te letten dat u niet minder mag verdienen dan uw werknemers. Belangrijk aandachtspunt zijn verder de premies volksverzekeringen. Wanneer u meer dan 50% van de aandelen/stemrecht heeft in de Limited, dan hoeft u geen premie volksverzekeringen af te dragen over uw salaris. Wanneer dit minder is, dan zijn de premies wel verschuldigd. Reden hiervoor is dat wanneer u meer dan 50% van de aandelen/stemrecht heeft er geen gezagsverhouding is met de Limited, en u bijvoorbeeld een ontslag of schorsing zelf tegen kunt houden. Bij een minderheidsbelang (minder dan 50%) is dan niet mogelijk, en is er sprake van een gezagsverhouding, en dus afdracht van premies volksverzekeringen. In bovenstaande is het uitgangspunt dat de Engelse Limited in Nederland is ingeschreven (KvK en Belastingdienst) en daardoor feitelijk gevestigd is in Nederland. Er is daarom geen minimumsalaris eis van toepassing vanuit Engeland. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op.

Belastingdruk Ltd Nederland

Een Engelse Limited in Nederland is onderworpen aan de volgende belasting soorten:

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt geheven o.b.v. de volgende tarieven (2012):

 • € 0 – € 200,000: 20%
 • € 200,000 en meer: 25%

Een bijzonder tarief is optioneel van toepassing op winsten van gepatenteerde vaste activa of activa waarbij een WBSO verklaring afgegeven is. De belastingdruk bij dergelijke activa is 5% in plaats van bovenvermelde tarieven.

Omzetbelasting

Over de toegevoegde waarde bij de verkoop van goederen of levering van diensten is BTw verschuldigd. Tot 30 september is het normale tarief 19%, per 1 oktober is dit 21%. Het BTW tarief voor voedingsmiddelen, boeken, kappers, fiets reparatie, kleding reparatie, cultuur, sport, recreatie en personenvervoer is 6%.

Dividendbelasting

De belasting op het uitkeren van dividend is 15%. In het geval van uitkeringen van een dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij (werk LTD aan holding LTD) is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, en vind er geen heffing van dividendbelasting plaats.

Loonbelasting

In geval van werknemers die in dienst van de Limited werkzaamheden verrichten is er over het brutoloon loonbelasting verschuldigd. In het geval van een bestuurder die tevens meer dan 5% van de aandelen houdt van de Limited, dient u rekening te houden met het minimum DGA loon van 42.000,- euro (artikel 12a Wet LB).

Overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting bij transacties van bedrijfspanden bedraagt 6%. Het tarief voor woningen is 2%, d.w.z. dat als een Limited bijvoorbeeld een pand die zowel als bedrijfspand en als woning gebruikt wordt, het lage tarief van 2% enkel voor het woongedeelte van toepassing is. Op het bedrijfsmatig deel zal 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Inschrijving KvK NL

Indien u de Limited wilt gebruiken voor commerciele activiteiten in Nederland, dient u te zorgen voor inschrijving bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. U dient hiervoor persoonlijk bij de KvK langs te gaan voor identificatie en inschrijving. Zonder inschrijving bij de KvK is het niet mogelijk om een fiscaal nummer te krijgen in Nederland, of een bankrekening te openen.

Richt je BV op met van Lier advies.

Heeft u nog vragen omtrent het oprichten van een BV of wilt u dat wij meteen voor u aan de slag gaan? Vul dan het contactformulier in.