Van Lier Fiscaal Advies

 • Home
 • /
 • Belgische BV Oprichten

Belgische BV oprichten (voorheen BVBA)

Een Belgische BV (voorheen BVBA) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in België, vergelijkbaar met de Nederlandse BV. Wil je een onderneming opstarten in België, bijvoorbeeld omdat dit fiscale voordelen kan hebben of omdat je afzetmarkt zich vooral daar bevindt, dan is de oprichting van een Belgische BV een logische keuze. De beperkte aansprakelijkheid, waarin je als rechtspersoon slechts aansprakelijk bent voor het ingebrachte kapitaal, maakt van de Belgische BV een aantrekkelijke rechtsvorm. Je bent dan privé niet aansprakelijk, en dat beperkt het financieel risico. Wil je graag een BV oprichten in België? Dan informeren en adviseren we je graag over de mogelijkheden.

In de praktijk zien we veel Nederlandse Holding BV’s de Belgische markt betreden met een Belgische BV. De Nederlandse BV kan hierin zowel aandeelhouder als bestuurder worden.

Eisen oprichten Belgische BV

We kunnen het volledige traject voor het oprichten van een Belgische BV voor je uit handen nemen. Zo weet je zeker dat je niks vergeten bent, en doorloop je alle belangrijke stappen. Rondom het oprichten van een Belgische BV (BVBA) zijn een aantal voorwaarden van toepassing:

 • Notariële oprichtingsakte met statuten
 • Aandelenkapitaal op naam
 • Financieel plan voor eerste 2 jaar bv
 • Inschrijving registers in België
 • Aanvraag fiscale nummers
 • Ondersteuning bij boekhouding, administratie & fiscale zaken door lokale accountant
 • Communicatie met notaris in België en betaling notariskosten
 • Oprichting BV moet terugkomen in Belgisch Staatsblad.

Het financieel plan speelt een cruciale rol bij de oprichting van een Belgische BV en geldt zelfs als een verplichting. Binnen het financieel plan bespreek je alle financieringsbronnen, de balans bij opening, omschrijving van alle bedrijfsactiviteiten en een vooruitzicht van de verwachte omzet en rentabiliteit. Het financieel plan passeert de notaris, maar die volbrengt geen inhoudelijke controle.

Wil je een Belgische BV oprichten welke voldoet aan alle vereisten? Neem vrijblijvend contact met ons op om alle aspecten van de oprichting samen te bespreken.

fotografierende

Aansprakelijkheid niet beperkt?

Vanuit uitzonderlijke situaties kan het zijn dat je vennootschap binnen 3 jaar failliet gaat. In dat geval wordt het financieel plan als leidraad genomen. Hierin blijkt het belang van een sterke vermogenspositie bij oprichting. Mocht namelijk uit het plan blijken dat het aanvangsvermogen te laag was om de eerste twee jaar van de BV te overbruggen, dan ben je als bestuurder aansprakelijk. Dit betekent dat je privé geld moet inbrengen om aan de schuldeisers te voldoen.

De beperkte financiële aansprakelijkheid vervalt dus wanneer binnen 3 jaar na oprichting van een Belgische BV het faillissement wordt uitgesproken. Een goede voorbereiding en sterk financieel plan neerzetten? Daar maken we ons bij Van Lier sterk voor.

Startkapitaal en aandelenkapitaal

Binnen de wetswijziging van een BVBA naar een BV is besloten dat er geen minimaal startkapitaal meer vereist is. Zoals je hierboven hebt gelezen, wordt er wel rekening gehouden met een zekere investering. De hoogte van deze investering mag evenwel zelf gekozen worden. Naast een startkapitaal vormt het aandelenkapitaal de basis van de BV. Voorafgaand aan de oprichting dient ten minste 20% van het aandelenkapitaal direct geïnvesteerd te worden.

Door alle onderdelen van een BV-oprichting in België mee te nemen, weten we zeker dat je niks vergeet. Je bent klaar om de conceptakte op papier te zetten.

Kosten oprichten Belgische BV

Met de oprichting van een Belgische BV zijn een aantal kostenposten gemoeid. Hieronder vallen onder meer het oprichten van de BV, holding en management. Ook notariskosten kunnen in rekening worden gebracht, wanneer hier de akte passeert. Laat je de volledige oprichting via Van Lier lopen, dan vallen deze kosten onder de ondersteuning. Je betaalt dus geen vrijstaande kosten meer, en weet dus vooraf waar je aan toe bent. Wel zo overzichtelijk.

Wat doet Van Lier voor jou?

Van Lier informeert en adviseert je vanaf de plannen tot de daadwerkelijke oprichting van de Belgische BV. De formele stappen voor het opzetten van een BV kan je gerust aan ons overlaten, zodat jij je bezig kunt houden met de bedrijfsmatige voorbereidingen. Zo zorgen we samen voor een stevige basis, van waaruit jij succesvol zaken kunt doen over de grens, in dit geval in België.

Veelgestelde vragen

BTW tarieven België

De tarieven voor de BTW in België zijn als volgt:

 • 6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter (bijvoorbeeld: levensnoodzakelijke producten, personenvervoer, landbouwdiensten)
 • 12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn (bijvoorbeeld: kolen, margarine, abonnement voor betaaltelevisie)
 • 21 % voor alle andere handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten

Belastingdruk BVBA België

Het tarief van de vennootschapsbelasting is vastgesteld op 33 %. (met crisisbijdrage 33,99 %). Wanneer het belastbare inkomen (winst) niet meer dan 322.500 euro bedraagt, wordt de belasting evenwel als volgt vastgesteld:

 • van 0 tot 25.000 euro:                           24,25 %;
 • van 25000 euro tot 90.000 euro:         31 %;
 • van 90.000 euro tot 322.500 euro:      34,5 %;
 • 322.500 euro en meer:                          33 %

Om van het verminderde tarief gebruik te kunnen maken (lager dan 33%), moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De dividenden die de vennootschap uitkeert, mogen niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk; (dus als het gestorte kapitaal 18.550,- is, kan maximaal 2.411,- dividend uitgekeerd worden)
 • financiële vennootschappen die deelnemingen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 % zijn uitgezonderd van het lage tarief;
 • De onderneming moet aan minstens een van zijn bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk van minimaal 36.000 euro . Als het belastbaar inkomen van de onderneming lager is dan 36.000 euro, moet de onderneming minstens aan een van de bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen die niet lager is dan het belastbaar inkomen.
 • De onderneming mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort.
 • De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen mogen niet voor de helft of meer in het bezit zijn van andere vennootschappen. Dus meer dan de helft moet in et bezit zijn van natuurlijke personen.

België kent bij een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon een “roerende voorheffing” (dividendbelasting) van 15%. Indien een BVBA dividend uitkeert aan een Europese vennootschap (bijvoorbeeld een Nederlandse BV die de aandelen van de BVBA houdt) die minimaal 25% van de aandelen bezit, is er geen sprake van voorheffing, aangezien dit tegen 0% belasting gaat o.b.v. de Europese Moeder-Dochter Richtlijn.

BTW tarieven Belgie
De tarieven voor de BTW in België zijn als volgt:

 • 6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter (bijvoorbeeld: levensnoodzakelijke producten, personenvervoer, landbouw diensten)
 • 12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn (bijvoorbeeld: kolen, margarine, abonnement voor betaaltelevisie)
 • 21 % voor alle andere handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten

Mocht u vragen hebben over de toepasbaarheid van de BVBA in uw situatie neem dan contact met ons op.

Financieel plan

De notaris zal in België voor de oprichting van de BVBA een financieel plan willen ontvangen. Dit plan bevat een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven, van de aanwezige financiële middelen en van de investeringen die nodig zijn. U licht tevens uw bedrijfsstrategie toe, en u maakt duidelijk hoe die strategie de BVBA financieel gezond zal houden. We zijn u graag behulpzaam bij het opstellen van het financieel plan. Indien u een concept van een financieel plan wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.

Inschrijving Kruispuntbank

Na oprichting wordt de BVBA ingeschreven in het register. Dit register staat in België bekend als de Kruispuntbank.

Meer info kunt u via deze link vinden: Kruispuntbank België

Aanvraag BTW nummer

De BVBA moet een BTW-nummer aanvragen nadat u door de Kruispuntbank van Ondernemingen een ondernemingsnummer werd toegekend en voordat u met de economische activiteit die is onderworpen aan de btw van start gaat..

Hiervoor moet u een verklaring van de aanvang van uw activiteit formulier 604 A indienen bij een btw-controlekantoor of deze verklaring per post opsturen. U kunt het formulier downloaden op www.myminfin.be, in de rubriek Finform.

Het bevoegde btw-controlekantoor is:

 • Voor natuurlijke personen: het btw-controlekantoor bevoegd voor het gebied waar de domicilie gevestigd is, namelijk de woonplaats die voorkomt in het rijksregister.
 • Voor rechtspersonen: het btw-controlekantoor bevoegd voor het gebied waar de administratieve zetel van de onderneming gevestigd is, namelijk waar het dagelijkse beheer plaatsvindt, en waar de centrale boekhouding gehouden wordt.

De aanvraag van een ondernemingsnummer en een btw-identificatienummer kunnen worden ingediend door de belastingplichtige zelf, door een derde persoon of door een erkend ondernemingsloket dat behoorlijk is gevolmachtigd door de belastingplichtige.

Wij kunnen u uiteraard behulpzaam zijn bij de aanvraag van een Belgische BTW nummer voor uw BVBA.

Bankrekening BVBA

Indien u zaken doet in Belgie is een Belgische bankrekening feitelijk een must. Tevens dient u het minimumkapitaal te storten op deze rekening, zodat de bank een bankverklaring / bankattest kan afgeven aan de notaris.

Wj kunnen u behulpzaam zijn bij het openen van een bankrekening voor de BVBA.

Minimum kapitaal

Het minimumkapitaal voor een BVBA dient 18.550,- euro te bedragen. Indien er 1 oprichter is (in België de EBVBA – eenpersoons BVBA – genoemd) dan dient er 12.400,- euro gestort te worden bij oprichting. Bij meerdere oprichters dient 6.200,- euro gestort te worden.

Administratieve dienstverlening

Na de oprichting zullen wij u in contact brengen met professionals die u kunnen helpen met het administratieve traject, belastingaangiften en overige administratieve werkzaamheden.

Concept oprichtingsakte

Indien u een voorbeeld van een BVBA oprichtingsakte wilt inzien, en de statuten vooraf wilt doornemen, meld u zich dan hier aan. U ontvangt dan een email met de voorbeeldakte. De concept-akte is uiteraard nog aan individuele eisen aan te passen, mits uiteraard wettelijk toegestaan. Neem hierover contact op met ons kantoor.

Adres Belgie

Een BVBA dient voor de inschrijving bij de Kruispuntbank in België een Belgisch adres te overleggen. Dit dient aangetoond te worden met een geldige huurovereenkomst, of doordat de BVBA gevestigd wordt op het woonadres van een van de bestuurders van de BV. U kunt uiteraard ook gebruik maken van een bedrijfsverzamelgebouw om de kosten van een kantoor bij aanvang te beperken.

Minimumloon zaakvoerder

In België is het mogelijk dat de bestuurder / zaakvoerder zijn werkzaamheden onbezoldigd (dus zonder vergoeding) uitvoert. Voorwaarde is dan wel dat de bestuurder daadwerkelijk geen vergoedingen in een andere vorm ontvangt. Indien er buiten de BVBA andere inkomstenbronnen zijn, dan is te bewijzen dat de zaakvoerder van een ander inkomen zijn privé verplichtingen voldoet. Indien dit niet het geval is dan dient de bestuurder toch een salaris uit de BVBA op te nemen. In België bestaat de mogelijkheid om het VPB tarief te verlagen naar 24,98% i.p.v. 33,99%, maar dan dient men bruto 36.000 euro toe te kennen aan 1 zaakvoerder, tenzij de winst lager is dan het loon. (daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden) In België is dus geen vergelijkbare bepaling dan in Nederland, waarbij het loon van een DGA minimaal 43.000,- euro dient te bedragen.

Richt je BV op met van Lier advies.

Heeft u nog vragen omtrent het oprichten van een BV of wilt u dat wij meteen voor u aan de slag gaan? Vul dan het contactformulier in.