Oprichten BV

Het wordt veel makkelijker om een BV op te richten. Per 1 oktober 2012 is de nieuwe wetgeving, bekend onder de naam Flex BV, van start gegaan. De wetgeving geldt zowel voor nieuwe als bestaande BV’s!
Lees onderstaande wijzigingen en aandachtspunten door, download de nieuwe voorbeeld akte van de Flex BV, en neem contact met ons op voor de voorbereiding van uw nieuwe Flex BV!

 

De wijzigingen zijn:

 • Afschaffing 18.000,- euro minimumkapitaal. Een BV kan voortaan opgericht worden met ieder gewenst kapitaal, bijvoorbeeld 10.000,- of 1.000,- euro, maar ook een kapitaal van 1 euro of 0,10 eurocent volstaat. De keuze is aan de ondernemer!
 • Doordat het minimumkapitaal verdwijnt vervalt ook de bankverklaring. U hoeft dus nu niet meer eerst een bankrekening te openen, 18.000,- euro te storten, en daarna tegen betaling een bankverklaring op te vragen welke doorgezonden moet worden aan de notaris. Dit verminderd de doorlooptijd van een BV aanzienlijk, waardoor de oprichting binnen enkele dagen afgewikkeld kan zijn!
 • Er is geen accountantsverklaring meer nodig bij inbreng van goederen. Vaak werd dit gedaan als betaling in natura i.v.m. de te storten 18.000,- euro minimumkapitaal. Deze handeling is dus nu overbodig.
 • Het inkopen van aandelen door de BV is mogelijk geworden. Er dient wel minimaal 1 aandeel in handen te blijven van de aandeelhouders.
 • Terugbetaling van kapitaal aan de aandeelhouders is mogelijk zonder wachttijd en verzetsrecht van crediteuren
 • Uitgifte van aandelen zonder stemrecht, of met meer/minder stemrecht is mogelijk (zie opmerking onderaan deze alinea)
 • Uitgifte van aandelen zonder winstrecht, of met meer/minder winstrecht is mogelijk (zie opmerking onderaan deze alinea)
 • Aan het aandeelhouderschap kunnen bevoegdheden jegens de BV of derden gekoppeld worden, bijvoorbeeld een leveringsverplichting.
 • Bijzondere bevoegdheden voor bepaalde aandelen zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij de benoeming van een bestuurder.
 • De vergaderplaats van de aandeelhouders kan ook buiten Nederland liggen

Aandelen zonder stemrecht of winstrecht

Aandelen zonder stemrecht zouden handig kunnen zijn als de eigenaar van de aandelen bijvoorbeeld zijn kinderen of derden aandelen wil toekennen, maar vindt dat die (of hijzelf) nog niet aan hun stemrecht toe zijn. Certificering is dan overbodig.

Aandelen zonder winstuitkering (ook prioriteitsaandelen) zijn wenselijk in situaties waarin het met name om zeggenschap gaat.

 

Er zijn uiteraard ook nieuwe verplichtingen, namelijk:

 1. Aandeelhouders kunnen niet meer zelfstandig besluiten tot dividenduitkeringen (voorheen in de AvA). Voortaan zal het bestuur van de BV goedkeuring voor de uitkering moeten verlenen.
 2. Het bestuur moet nagaan of de BV na deze uitkering nog aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. (uitkeringstoets) Dit geldt voor de periode van 1 jaar na de uitkering. Blijkt achteraf dat ten onrechte goedkeuring is verleend, en het bestuur dit had moeten weten, dan kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld om het tekort in de BV aan te zuiveren tot maximaal het bedrag van de eerdere uitkering.
 3. Ook aandeelhouders kunnen aansprakelijk gesteld worden tot terugbetaling van het bedrag dat zij ontvangen hebben, in het geval zij ook hadden behoren te weten dat de uitkering onverantwoord was.
 4. Het gestelde in de punten 1, 2 en 3 geldt ook bij terugbetaling van kapitaal door de BV aan de aandeelhouders.

 

Fiscale aandachtspunten

Bij de nieuwe Flex BV is het mogelijk om verschillende soorten aandelen te creëren. Bijvoorbeeld aandelen met meer/minder winstrecht of aandelen met meer/minder stemrecht. Hierdoor ontstaat er eerder een aanmerkelijk belang. Hiervan is sprake wanneer een aandeelhouder meer dan 5% van (een soort van) de aandelen heeft. Indien iemand dus 6% heeft van de aandelen met een hoog stemrecht, maar bijvoorbeeld 3% van de totale aandelen,  is er toch sprake van een aanmerkelijk belang.

Bovenstaande heeft gevolgen voor de volgende belastingsoorten:

 

Vennootschapsbelasting:

 • verbondenheid: er zal eerder sprake zijn van 1/3 belang van het winstrecht of zeggenschap in een groep BV’s.
 • deelneming: er zal eerder sprake zijn van een deelneming, bij het in bezit hebben van 5% of meer soort aandelen.
 • deelnemingsvrijstelling: er zal meer geprofiteerd kunnen worden van de deelnemingsvrijstelling (het onbelast overboeken van winst/dividend van de dochtermaatschappij naar de moedermaatschappij)
 • fiscale eenheid: bij een fiscale eenheid dient de moedermaatschappij 95% van de aandelen van de dochter in haar bezit te hebben. Dit wordt door uitgifte van meer soorten aandelen steeds moeilijker.

 

Inkomstenbelasting:

 • aanmerkelijk belang (AB): door het in het bezit hebben van 5% of meer van een soort aandelen is er sprake van een aanmerkelijk belang. Hierdoor is de opbrengst van deze aandelen belast in box 2 (25%). Een aanmerkelijk belang zal dus veel eerder optreden dan voorheen.
 • Doordat er eerder een AB kan ontstaan, is er voor bestuurders die tevens aandelen houden van de BV een groter risico voor de gebruikelijk loonregeling en de terbeschikkingstellingsregeling.
 • Doordat het minimumkapitaal verdwijnt kan dit onder voorwaarden onbelast worden terugbetaald aan de aandeelhouders

 

Dividendbelasting:

 • Indien aandeelhouders aansprakelijk gesteld worden i.v.m. een onverantwoorde dividenduitkering, en daardoor het ontvangen dividend moeten terugbetalen aan de BV, is er geen bepaling voor terugbetaling van de afgedragen dividendbelasting. (veelal bij betaling van dividend aan natuurlijke personen). In de parlementaire behandeling van de Flex BV is opgemerkt dat bij onverantwoorde dividenduitkeringen, de dividendbelasting niet terugbetaald wordt aan de BV.

 

Omzetbelasting:

 • Voor de omzetbelasting is er sprake van een fiscale eenheid indien ter minste 50% van de zeggenschap / aandelen in het bezit zijn van de moedervennootschap. Indien een derde dus de stemrechtloze aandelen zou bezitten, maar de moedermaatschappij dus meer dan 50% van de zeggenschap, zou er sprake kunnen zijn van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

 

Voorbeeld conceptakte Flex BV

Benieuwd hoe de nieuwe oprichtingsakte voor de Flex BV eruit ziet? Download hier uw eigen exemplaar: Concept-oprichtingsakte Flex BV

 

Meest gestelde vragen over de Flex BV:

Waarom wordt het minimumkapitaal van 18.000,- euro afgeschaft

Het kapitaal is bedoeld om zekerheid te bieden aan schuldeisers van de BV. Door deze eis zou er dan minimaal 18.000,- euro in de BV moeten zitten, echter in de praktijk was dit niet het geval. De 18.000,- was geïnvesteerd in activa of voorraden, en schuldeisers hadden dus feitelijk nauwelijks zekerheid. Feitelijk was de 18.000,- euro minimumkapitaal alleen maar een drempel om voor de BV te kiezen, aangezien een startende ondernemer vaak geen 18.000,- euro liquide heeft.

 

Is de bankverklaring voor de BV dan ook afgeschaft?

Ja, de verplichting om 18.000,- euro aan minimumkapitaal te storten is afgeschaft, dus daarom is de bankverklaring ook niet meer noodzakelijk. Feitelijk verklaarde de bank dat de 18.000,- euro minimumkapitaal aanwezig was op de bankrekening. Dit is nu niet meer noodzakelijk.

 

Kan de BV ook zonder notaris opgericht worden?

Nee, Er is wel eerder sprake van geweest, maar er komt hiervoor een aparte wetswijziging. Met de verkiezingen en formatie voor de deur is het onduidelijk wanneer dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat.

 

Wat heb ik nodig voor de oprichting van een BV?

1 aandeelhouder, 1 bestuurders (mogen dezelfde personen zijn) en startkapitaal van minimaal 1 eurocent. Verder is een notariële akte noodzakelijk, en begeleiding bij de opzet van de BV ( soort aandelen, fiscale informatie)

Kan ik als startende ondernemer nu beter kiezen voor de BV dan voor de eenmanszaak?

Het is nu makkelijker en goedkoper om een BV op te richten. De juridische bescherming bij een BV is beter dan bij een eenmanszaak. Bij de laatste bent u altijd privé aansprakelijk. Het is wel zo dat u met een eenmanszaak fiscale voordelen heeft die de BV niet kent ( zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling). Vaak zien we dat ondernemers hun eenmanszaak in een BV overzetten na 3 jaren, of indien er een snelle groei van de onderneming plaatsvindt. Bij hogere winsten is de BV interessanter dan de eenmanszaak. Verder heeft de BV een betere uitstraling dan een eenmanszaak. Het blijft echter een afweging van veel persoonlijke omstandigheden, daarom is het goed contact op te nemen voor een berekening op maat.