Aanvraag BTW nummer

Na de oprichting van de vennootschap vragen wij voor uw BV een BTW nummer aan.

Bij de inschrijving van de BV bij de Kamer van Koophandel ontvangt u een RSIN nummer. Dit nummer staat tevens op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit RSIN nummer wordt het fiscale nummer van de BV. Het BTW nummer is een afgeleide van dit nummer, namelijk met de toevoeging NL en B01 op het einde. Echter, dit nummer moet wel geactiveerd worden, en dit traject kunnen wij voor u verrichten.

Om te beoordelen of de BV ondernemer is voor de BTW, wordt op de volgende zaken gelet:

Een belastingplichtige voor de BTW is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit, geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, leveringen van goederen of diensten verricht , ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.

 

De definitie omvat 4 essentiële elementen:

 1. Eenieder:
  Natuurlijk persoon,  rechtspersoon of verenigingen voor zover ze economische activiteiten verrichten
 2. Economische activiteit:
  Hierbij worden alle activiteiten van de producent, handelaar of dienstverlener beoogd (behalve vrijgestelde handelingen).
 3. Geregeld uitgeoefende werkzaamheid:
  Om belastingplichtige te zijn, moeten de in het wetboek vermelde handelingen door hem/haar regelmatig worden verricht. Slechts door opeenvolging worden handelingen een werkzaamheid. Het geregeld voorkomen van de handelingen onder vorm van een werkzaamheid is niet duidelijk afgebakend. Het uitmaken of een handeling een onderdeel is van een geregelde werkzaamheid of een toevallig karakter heeft,, wordt beoordeeld op basis van de feiten.
 4. Zelfstandig:
  De uitoefening van de werkzaamheid moet op zelfstandige basis gebeuren en niet in dienstverband. Er mag geen band van ondergeschiktheid zijn tegenover een ander persoon.

 

Indien de BV aan bovenstaande eisen voldoet is er sprake van belastingplicht voor de BTW, en zal de Belastingdienst een BTW nummer afgeven.Bij internationale transacties met andere rechtspersonen binnen de EU is dit BTW nummer cruciaal, aangezien een geldig nummer leidtt tot een factuur zonder BTW ( een zogenaamde intra communautaire transactie). Controleer ook altijd de geldigheid van het BTW nummer van uw tegenpartij, aangezien bij ongeldigheid van het nummer het normale BTW tarief van toepassing is.