Belastingdruk BVBA België

Het tarief van de vennootschapsbelasting is vastgesteld op 33 %. (met crisisbijdrage 33,99 %). Wanneer het belastbare inkomen (winst) niet meer dan 322.500 euro bedraagt, wordt de belasting evenwel als volgt vastgesteld:

 • van 0 tot 25.000 euro:                        24,25 %;
 • van 25000 euro tot 90.000 euro:        31 %;
 • van 90.000 euro tot 322.500 euro:     34,5 %;
 • 322.500 euro en meer:                        33 %

 

Om van het verminderde tarief gebruik te kunnen maken (lager dan 33%), moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De dividenden die de vennootschap uitkeert, mogen niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk; (dus als het gestorte kapitaal 18.550,- is, kan maximaal 2.411,- dividend uitgekeerd worden)
 • financiële vennootschappen die deelnemingen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 % zijn uitgezonderd van het lage tarief;
 • De onderneming moet aan minstens een van zijn bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk van minimaal 36.000 euro . Als het belastbaar inkomen van de onderneming lager is dan 36.000 euro, moet de onderneming minstens aan een van de bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen die niet lager is dan het belastbaar inkomen.
 • De onderneming mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort.
 • De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen mogen niet voor de helft of meer in het bezit zijn van andere vennootschappen. Dus meer dan de helft moet in et bezit zijn van natuurlijke personen.

 

België kent bij een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon een “roerende voorheffing” (dividendbelasting) van 15%. Indien een BVBA dividend uitkeert aan een Europese vennootschap (bijvoorbeeld een Nederlandse BV die de aandelen van de BVBA houdt) die minimaal 25% van de aandelen bezit, is er geen sprake van voorheffing, aangezien dit tegen 0% belasting gaat o.b.v. de Europese Moeder-Dochter Richtlijn.

 

BTW tarieven Belgie
De tarieven voor de BTW in België zijn als volgt:

 • 6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter (bijvoorbeeld: levensnoodzakelijke producten, personenvervoer, landbouw diensten)
 • 12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn (bijvoorbeeld: kolen, margarine, abonnement voor betaaltelevisie)
 • 21 % voor alle andere handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten

Mocht u vragen hebben over de toepasbaarheid van de BVBA in uw situatie neem dan contact met ons op.