Oprichting BVBA

Indien u wilt gaan ondernemen in Belgie is de oprichting van een BVBA een logische stap.
Wij verrichten de complete verzorging van de oprichting van een Belgische BVBA inclusief:

 • Fiscale begeleiding bij de oprichting
 • All-in oprichting van de BVBA inclusief notariskosten in Belgie
 • Opstellen financieel plan (noodzakelijk voor oprichting in Belgie)
 • Inschrijving in registers in Belgie
 • Aanvraag fiscale nummers
 • Ondersteuning bij de  aanvraag van een bankrekening voor de BVBA
 • Ondersteuning bij boekhouding  en fiscale zaken in Belgie door lokale accountant

 

De oprichtingsduur bedraagt ongeveer 2 weken.

De opening van een lokale bankrekening wordt afgewikkeld op de dag dat u de Belgische notaris en de accountant bezoekt.

Indien u activiteiten wilt verrichten in Belgie is een BVBA de meest voor de hand liggende keuze als rechtsvorm. De oprichting gaat via een Belgische notaris, en het minimumkapitaal dient 18.550,- euro te bedragen. Indien er 1 oprichter is ( in Belgie de EBVBA – eenpersoons BVBA – genoemd) dan dient er 12.400,- euro gestort te worden bij oprichting. Bij meerdere oprichters dient 6.200,- euro gestort te worden. (bijvoorbeeld uw Nederlandse BV (99% van de aandelen) en uzelf (1% van de aandelen))

Indien u opricht met 1 rechtspersoon als aandeelhouder van de BVBA, dan blijft deze rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de BVBA. Wij adviseren dus altijd in dit geval met meerdere partijen op te richten, en minimaal 1 aandeel toe te kennen aan een derde, bijvoorbeeld de bestuurder van de rechtspersoon die aandeelhouder wordt.

U dient er verder rekening mee te houden dat bij verhoging van het kapitaal er bij oprichting minimaal 1/5 deel gestort dient te worden. Dus bij een kapitaal van 100.000,- euro dient 20.000,- euro gestort te worden. Bovenstaande geldt uiteraard alleen indien u afwijkt van de minimale kapitaalseisen.

 

Starters BVBA
In Belgie is een alternatief geintroduceerd voor de Engelse Limited, namelijk de Starters BVBA (ook wel S-BVBA, of 1 euro BVBA genoemd). U kunt een S-BVBA oprichten met een eigen gekozen kapitaal met een minimum van 1 euro. U moet er wel rekening mee houden dat u binnen 5 jaren na oprichting het voorgeschreven minimumkapitaal van 18.550,- euro dient vol te storten.

 

Daarnaast zijn er de volgende aandachtspunten bij de S-BVBA / Starters BVBA:

 • U mag enkel oprichten met een natuurlijk persoon, dus geen rechtspersonen;
 • U blijft de eerste 3 jaren persoonlijk aansprakelijk, ook al stort u het minimumkapitaal van 18.550,- vol direct na oprichting;
 • Overdracht van een S-BVBA aan derden wordt sterk afgeraden, aangezien u als oprichter verantwoordelijk bent voor de schulden van de S-BVBA;
 • U dient de vermelding “Starter” op uw briefpapier te vermelden;

 

Belastingdruk voor rechtspersonen in Belgie.
Het tarief van de vennootschapsbelasting is vastgesteld op 33 %. (met crisisbijdrage 33,99 %). Wanneer het belastbare inkomen (winst) niet meer dan 322.500 euro bedraagt, wordt de belasting evenwel als volgt vastgesteld:

 • van 0 tot 25.000 euro:                         24,25 %;
 • van 25000 euro tot 90.000 euro:         31 %;
 • van 90.000 euro tot 322.500 euro:      34,5 %;
 • 322.500 euro en meer:                        33 %

 

Om van het verminderde tarief gebruik te kunnen maken (lager dan 33%), moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De dividenden die de vennootschap uitkeert, mogen niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk; (dus als het gestorte kapitaal 18.550,- is, kan maximaal 2.411,- dividend uitgekeerd worden)
 • financiële vennootschappen die deelnemingen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 % zijn uitgezonderd van het lage tarief;
 • De onderneming moet aan minstens een van zijn bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk van minimaal 36.000 euro . Als het belastbaar inkomen van de onderneming lager is dan 36.000 euro, moet de onderneming minstens aan een van de bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen die niet lager is dan het belastbaar inkomen.
 • De onderneming mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort.
 • De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen mogen niet voor de helft of meer in het bezit zijn van andere vennootschappen. Dus meer dan de helft moet in et bezit zijn van natuurlijke personen.

 

Indien u een dochtervennootschap in Belgie heeft, en het merendeel van de activiteiten vindt plaats in bijvoorbeeld Nederland of een ander land), kan de winst in Belgie tot een minimum beperkt worden. Dit moet wel op zakelijke gronden plaatsvinden, en staat bekend onder de term “Transfer Pricing”. Indien u hier meer over wilt weten, neem dan contact met ons op.

Belgie kent bij een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon een “roerende voorheffing” (dividendbelasting) van 15%. Indien een BVBA dividend uitkeert aan een Europese vennootschap (bijvoorbeeld een Nederlandse BV die de aandelen van de BVBA houdt) die minimaal 25% van de aandelen bezit, is er geen sprake van voorheffing, aangezien dit tegen 0% belasting gaat o.b.v. de Europese Moeder-Dochter Richtlijn.

 

BTW tarieven Belgie
De tarieven voor de BTW in Belgie zijn als volgt:

 • 6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter (bijvoorbeeld: levensnoodzakelijke producten, personenvervoer, landbouwdiensten)
 • 12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn (bijvoorbeeld: kolen, margarine, abonnement voor betaaltelevisie)
 • 21 % voor alle andere handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten

 

Mocht u vragen hebben over de toepasbaarheid van de BVBA in uw situatie neem dan contact met ons op.

Indien u een voorbeeld van een BVBA oprichtingsakte wilt inzien, en de statuten vooraf wilt doornemen, meld u zich dan hier aan. U ontvangt dan een email met de voorbeeldakte.

Indien ons kantoor de BVBA voor u opricht bedraagt de vergoeding:

Prijs excl. 19% BTW:               1.950,-

Voor Nederlandse ondernemers is de BTW verrekenbaar. Indien u een buitenlandse ondernemer bent ontvangt u een factuur zonder BTW (ICP).

Belastingen, premies en verzekeringen in Belgie
Als service voor onze website bezoekers bieden we kosteloos een overzicht aan van de geldende belasting- en premiepercentages die van toepassing zijn als u (tijdelijk) werkzaamheden verricht in Belgie, zowel in loondienst en als zelfstandstandige.

 

In ons overzicht worden de volgende zaken behandeld:

 • Belastingen in Belgie
 • U werkt tijdelijk in Belgie
 • U werkt in Belgie en in Nederland
 • Premies in Belgie
 • U werkt als zelfstandige in Belgie
 • Arbeidsrecht in Belgie
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ziektekosten
 • Werkloosheid

 

U kunt het overzicht inzake de belastingen, premies en verzekeringen in Belgie hier downloaden.